Raw material

Plastazote, Evazote, Polypropylene, Polyethylene sheet