Polyamid 6.6 stockinette 60mm

Ref.: 00 M 30.NY.60


1kg